Datoru izklaides avots

Citiem darba veidiem jâbût daþâdiem specializçtas datortehnikas lîdzekïiem.

Es ðeit runâju nevis par datoriem, kas paðreizçjos posmos ir nepiecieðami visa uzòçmuma, pat ðî jaunâ viena cilvçka uzòçmuma, saturâ, bet arî par sareþìîtâku

Parvadajumu lidzekii

Riteòbraukðana ir îpaðs transporta lîdzeklis, kas galu galâ vçlas daudz sporta un sadedzina daudz kaloriju, tâpçc ir nepiecieðams nopietns riteòbraukðanas uzturs. Tas ir arî ideâls risinâjums cilvçkiem, kuri plâno zaudçt daþus

Filtrcdana un putekiu nooemdana

Modernâs putekïu attîrîðanas iekârtas ir jauns tehniskais lîmenis. To daudzpusîba un iezîmes ir nepârspçjamas. Ir svarîgi tos izmantot gan vakuumâ, gan hipertensijâ. Netîrumu noòemðanas sistçma, kas ir tieði saistîta ar teikumu

Carpenter putekiu savaccjs

Putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar atex putekïu savâcçja principu, ir filtrçðanas, maisîðanas situâcijâ ar íçdes konveijeru, kas paredzçts vidçja un spçcîga putekïsûcçju iekârtâm ar vieglu pagarinâjumu perspektîvâ.

Smagâkâs izejvielu frakcijas ir