Eemodans uz riteoiem auchan

Galvenokârt brîvdienu laikâ tiek uzskatîtas par tâdâm problçmâm kâ èemodâns uz riteòiem. Jums tas nav jâdara, tâpçc jums ir nepiecieðams daudz mazâk enerìijas, lai to ievietotu daþâs jomâs. Ja kâds nezina,

Eemodans ar adidas riteoiem

Pirmkârt, brauciena laikâ tiek òemti vçrâ tâdi priekðmeti kâ èemodâns uz riteòiem. Jums nav nepiecieðams to valkât, tâpçc jums ir nepiecieðams daudz mazâk fiziska spçka, lai to pârvietotu no kâda çdiena

Draudus veselibai un dzivibai miera laika

Viens no svarîgâkajiem droðîbas elementiem rûpniecîbâ ir cilvçka dzîves garantija.Ir zinâms, ka ðîs acîmredzamâs kïûdas noved pie vissvarîgâkâs notikumu devas gan çkâ, gan tad, kad un praktiski. Tâtad, lielâ devâ mûsu

Foto aprikojuma laivu noma

Viss ir cilvçks, cik bieþi jâiegâdâjas iepirkðanâs, galvenokârt lielie priekðmeti no I elementa lîdz konkrçtam mçríim B. Tçma tikai problemâtiski, kad mçs esam uz pçdçjiem daudziem maziem priekðmetiem, kurus viòi tçrç

Neaugliba kad arsts

Gandrîz katrs cilvçks, agrâk vai vçlâk, parâdâs mâtes instinktâ. Tâ vienmçr ir ârkârtîgi vardarbîga un izpauþas ar lielu vçlmi iegût bçrnu. Lielâkâ daïa sievieðu var viegli piepildît savu "vçlmi", vienkârði iestâjoties

Kases reiistracija

Katrs fiskâlâs kases îpaðnieks no paðreizçjâ izpratnes saprot, cik atbildîbu veido ðâdas ierîces îpaðums. Fiskâlais kases aparâts elzab jota e, t. I., Ierîce, kas ikdienas reìistrâcijâ piedalâs arî Valsts kases nosaukuma

Periodiskas parbaudes 2 dienas

Neviens nevçlas apmeklçt ârstu, jo nav zinâms, vai tas parâdîs, ka tas ir nopietni slims. Tomçr no sezonas brîþa jums ir jâveic periodiski testi, kas var parâdît, kurð pacienta veselîbas stâvoklis