Dokumentu drodibas limeoi

Uzsâkot mâjas celtniecîbu, ir vçrts domât par modernas putekïsûcçju sistçmas uzstâdîðanu. Centrâlie putekïsûcçji ir komanda, kas aizstâj tradicionâlos putekïsûcçjus. Tas nâk no centrâlâ standarta, kas ir instalâcijas vissvarîgâkâ iezîme. Faktiski centrâ ir motors un putekïu konteiners. Ðî vçrtîba rada spiedienu.

Ðî plânu grupa noteikti ir savienota telpâ, kas ir ârçjâ siena, jo caur to gaiss tiks izaudzçts ârpusç. Ðâdas daïas apstrâde nav skarba un maiga. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir arî iesûkðanas ligzdas un sûkðanas caurules, kas atrodas çkas robeþâs, t.i., grîdâs un griestos. Caurules apstâdina ar kârbâm, uz kurâm novietotas sûkðanas ligzdas. Iesûkðanas ligzdas nodroðina putekïsûcçju. Ðâdas ligzdas jânovieto katrâ mâjâ. Putekïsûcçju veic ar ðïûteni, kas ir lîdz 3 kg. tâ vidçjais garums ir 10 metri un ir pievienots vienam kontaktligzdai. Centrâlie putekïsûcçji ir dârgâki nekâ vecie, bet tiem ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, cilvçki ir veselîgâki cilvçkiem, jo netîrais gaiss tiek izmests uz mâjas. Neveiciet putekïsûcçja troksni, jo tas rada labi no putekïsûcçju telpâm. Visbieþâk to novieto garâþâs, saimniecîbas çkâs, pagrabos vai bçniòos. Jaunâko vienîbu trokðòa lîmenis ir 68 decibeli. Arî putekïi un nepatîkamas smakas nepârvietojas gaisâ. Kas pierâda, ka tas ir silts alerìijas slimniekiem, jo tas nav ziedputekðòi augâ. Ðïûtene, kas atrodas zem vakuuma, ir mazâk nekâ divas reizes mazâka nekâ vecais putekïsûcçjs. Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti pozitîvi, jo sûknis ir pastâvîgi efektîvs un pat nesamazinâs, kad tvertne ir pilna. Tvertne, kurâ atkritumi tiek raþoti, iztukðojas vidçji 4 - 5 reizes gadâ. Spçle, tostarp galvenie putekïsûcçji, ir ïoti mâjîga un droða. Ðâda putekïsûcçju sistçma nozîmç lielu uzmanîbu telpu tîrîðanâ.