Gencianu mati

Ðodien, kad Eiropâ ir atvçrtas iespçjas un ceïojums uz relfined lietâm noteikti nav sapòu sfçrâ, ir nepiecieðama citu valodu apguve. Bçrniem bçrnudârzâ paðlaik ir angïu vai spâòu valodas nodarbîbas, un pamatgrupâ angïu valoda ir nepiecieðama vairâkas reizes nedçïâ. Tas praktiski visi pusaudþi var sazinâties mûsdienu valodâ. Diemþçl, ne katrs lielais bija paveicies bût angïu valodâ vismazâko gadu laikâ.Daudzi profesionâli aktîvi cilvçki domâ, ka angïu valodas apgûðana viòiem palîdzçtu, vai zema bûtu saderîga brîvdienu ceïojuma laikâ. Lai gan ne vienmçr ir laiks, tas ïauj valkât valodas kursu. Lai zinâtnei bûtu iemesls, vajadzçtu doties studçt vismaz divas reizes nedçïâ, tomçr nodarbîbu stundas valodu skolâs ir diezgan stingras, un tomçr maiòâs strâdâjoðais nevar par to domât. Tâdâ gadîjumâ, vai strâdâjoðajai personai ir jâatsakâs no sapòiem par iecienîtâko filmu un sçriju skatîðanu oriìinâlâ? Protams, ne.Lielisks plâns ir apgût angïu valodu uzòçmumâ. Kad to òemt? Lai apgûtu pamatus, ir vçrts apsvçrt skolotâja pakalpojumus (îpaði, ja jums ir pieeja studentam, sanâksmju stundas var tikt saskaòotas ar savu ceïu vai lûgt palîdzîbu no ìimenes locekïa, kurð zina vismaz valodas pamatus. Pçc neilga laika jûs varat tikt galâ ar sevi. Protams, lai parâdîtu sveðvalodu, lieliska apòçmîba un organizâcija ir noderîga. Ir vçrts atrast stundu darba procesâ vismaz trîs-èetras reizes nedçïâ. Ko mâcîties? Internets ir pilns ar bezmaksas materiâliem, tomçr daþi dod priekðroku mâcîties atbilstoði konkrçtâm tçmâm - ðîm lomâm lieliska ideja ir iegâdâties mâcîbu grâmatu un, iespçjams, paplaðinât vârdu krâjumu ar citiem avotiem.Angïu valodas mâcîðanâs ir skaista ideja, îpaði sistemâtiskâm sievietçm. Ðâda sistçma ietaupa naudu (ko mçs tçrçjam kursam, un mâcîbas var veikt jebkurâ izvçlçtajâ laikâ - pat nakts centrâ.

avots: