Intuitiva programma timekia vietou izveidei

POS sistçma ir çdinâðanas plâns visu veidu çdinâðanas iestâþu, piemçram, restorânu, krogu, picçriju, âtrâs çdinâðanas bâru, viesnîcas restorânu, kâ arî pareizo çdinâðanas uzòçmumu pârvaldîbai.

Jauniem, arî populârâkâm vietâmPOS ievçrojami apkopo gan nelielas telpas, gan pieauguðo gastronomijas tîklus. Ðis ir pirmais instruments, kas pielâgots grâmatai neatkarîgi no POS pozîciju skaita. Programma tieði uzlabos emisiju vienâ vadîbas lîmenî, nodroðinot lielu kontroli pâr katru kluba prakses elementu. Programmatûra palielinâs klientu apkalpoðanas komfortu. Sistçma bûtiski ietekmçs nodarbinâto produktivitâti virtuvç un telpâ, kas paâtrinâs pasûtîto çdienu ievieðanu. Detalizçta preferenèu un klientu pieprasîjuma analîze atvieglos un plânos garðîgu çdienkarti.

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/

Piekriðana citâm ierîcçmPOS çdinâðanas programmatûra var sadarboties ar daudzâm çrtîbâm un stiliem, kas uzlabos katras vietas dzîvi. Spçlçjot profesionâlos aprîkojumos, piemçram, nodokïu printeros, virtuves monitoru sistçmâs un bezvadu meklçðanas sistçmâs, tiek samazinâts servisa laiks, tie darbojas îsâkâ rotâcijas reþîmâ, kas nozîmç, ka tie palielina restorâna peïòu.Vienkârðs un salasâms POS programmu izmantoðanas veids, nodroðina çrtu darbu, paâtrina atseviðíu uzdevumu îstenoðanu, samazina darbinieku apmâcîbas periodu, kas ietekmç sistçmas ievieðanas izmaksu slîpumu.

Zîmçjums no moduïa nodroðina:Darba çrtîba: intuitîva darbîba, tekstu pievienoðana pasûtîjumiem, sadarbîba ar kases aparâtiem vai fiskâlajiem printeriem un svîtrkodu lasîtâjiem, pieðíirot îsceïus uz konkrçtiem çdieniem, nosûtot datus par lieko vçrtîbu, ievadot un skaitot îpaðos çdienus utt.Pârredzamîba: piekïuve tabulâm, tabulu gadîjumiem un bilancei, pârtikas preèu grupçðana, piemçram, dârzeòi, dzçrieni, alkohols, detalizçts attçla attçls, çdienu piederumu saraksts, trauku pasûtîðanas kârtîba, dati par pârmçrîgu galda kalpoðanas laiku utt.Âtrums: pasûtîjumu izgatavoðana un pârveidoðana, kuponu drukâðana çdienu sagatavoðanas jomâ, lielas pasûtîjumu izmaiòas, âtrâs atlases produktu josla utt.Daudzpusîba: droðs darbinieku pieteikðanâs, naudas atvilktnes kontrole, atbalsts jauniem maksâjumu veidiem.