Kases aparata un maksajumu terminaia apkalpodana

Katrai iekârtai jâbût cietai un jâaizsargâ pret elektriskâs strâvas triecienu. Ðâdu droðîbu viena iemesla dçï garantç zemçjums, kas attiecas uz savienojumu starp citâm çkas metâla konstrukcijâm.

Informçjot par iezemçðanu, mçs vispirms izòemam vadu, kas tiek izvilkts. Ðis kabelis galvenokârt savieno elektrificçto korpusu ar zemi. Ðâda sakarîba rezultâtâ izraisa, ka elektrificçtâ iestâde pieòem vai pârraida noteiktu skaitu neitralizçtu maksu. Zemçjums tiek montçts no vairâkâm daïâm. Veicamâs detaïas pirmkârt ir sistçmas un zemçjuma vadi, savienotâjvadi un uztvçrçju iezemçjuma skava, iezemçðanas stienis un iezemçðanas vadi.Runâjot par iezemçðanu, varat aizstât to rakstzîmju brîdi. Pirmkârt, ir aizsargâjoðie zemçjuma savienojumi, kas rada savienojumu ar metâla daïâm, kas ved elektriskâs ierîces ar zemes elektrodu. Ðis zemes elektrods galvenokârt ir aizsardzîbas lîdzeklis pret elektriskâs strâvas triecienu. Vçl viens modelis ir funkcionâla iezemçðana. To sauc par vairâk darba vietu. Nosakot tos, var apgalvot, ka tas ir konkrçtas elektriskâs íçdes mçría iezemçðana. Ðîs iezemçðanas galvenais mçríis ir pirmâm kârtâm elektroiekârtu laba darbîba gan traucçjoðos, gan dabiskos apstâkïos. Tâ iegâdâsies zema sprieguma tîkla palîdzîbu. Ðî aizsardzîba notiek pirms augstâka sprieguma pârneðanas sekas. Parasti to raþo bûvlaukumos, turklât visas elektroiekârtas, kas ir atklâti integrçtas sadales tîklâ vai z, tiek piegâdâtas no plâna, kura spriegums ir lielâks par 1 kV. Es runâju par strâvas padevi, izmantojot pârveidotâju vai transformatoru.Vçl viens modelis ir zemçjuma aizsardzîba. Tâs galvenâ komanda, pirmkârt, ir atmosfçras izplûdes gâjienu izlâdes loma zemç.Pçdçjais modelis ir zeme, ko sauc par palîgu. Tie parasti nodarbojas ar tiem ugunsdroðîbas nozîmç. Tos var veikt arî attiecîbu mçrîðanâ un aizsardzîbâ.