Kases aparati yukowo

Izmantojot kases aparâtu, ir izpildîts pienâkums fiskalizçt pârdoðanu. Ðis risinâjums tiek izmantots vidçja lieluma mazumtirdzniecîbas un servisa vietâs, kur nav nepiecieðama noliktavu pârvaldîba. Ar kases aparâta palîdzîbu varat izdrukât kopsavilkuma pârdoðanas pârskatus un detalizçtus pârskatus.

Kases aparâti ar elektronisko kopiju, cita starpâ, ïauj izdrukât domas finanðu dienas ziòojumu kopijas un visu èeku kopijas vai konkrçta diena. Pirms kases iegâdes mums ir jâizveido vai nâkotnç nebûs nepiecieðams apvienot kases aparâtu ar datoru. Tas ir pçdçjais derîgais, kas paðlaik ir izrakstîðanâs punktâ. Ne visi kases aparâti var strâdât ar datoru, kodu lasîtâju vai pat atvilktni, tâpçc ir vçrts sazinâties ar ârstu pirms skaidras naudas iegâdes, izvçloties pareizo ierîci. Fiskâlais kases aparâts, kas paredzçts & nbsp; var sadarboties ar daþâdâm ierîcçm.

Vidçja segmenta kases aparâtus un sistçmas kases aparâtus var viegli pieslçgt datoram, kurâ ir instalçta lejupielâdçtâ tirdzniecîbas programmatûra. Pârdoðana tiek veikta, izmantojot kases aparâtu, tomçr, lai izveidotu inventâra atjauninâjumu klçpjdatorâ, sâkumâ pârdoðana tiek veikta no kases aparâta. Arî ar otrâm precçm vai saglabâto cenu izmaiòâm. Pirmkârt, mçs strâdâjam pârdoðanas katalogâ, tad piegâdâjam kasç. Pârdoðana, visticamâk, tiks pârvaldîta, ja dators ir izslçgts. Atkarîbâ no kases aparâta programmatûras, kvîts pârdoðana pçc kvîts vai masas nosûtîðanas. Ðajâ risinâjumâ visi produkti veido savu stâvokli noliktavâ, tâpçc bâze ir mazliet liela, lai paâtrinâtu pârdoðanu, ir nepiecieðams veikt svîtrkodu lasîtâjus kasç, kâ arî datorâ, lai atvieglotu materiâlu ieveðanu noliktavâ. Tomçr, pirms izvçlçties kases aparâtu un programmu, jâizmanto to speciâlistu informâcija, kuri izvçlçsies labu situâciju attiecîbâ uz vajadzîbu skaitu.

Jebkurâ tirdzniecîbas uzòçmumâ parasto kases aparâtu un datoru var aizstât ar modernu risinâjumu, kura pamatâ ir POS dators ar skârienekrânu, kurâ tiek ielâdçta komerciâlâ programmatûra. Datoram jâbût uzmanîgam blakus printerim, lai kasieris izveidotu ekrânu un izdrukâtu kvîti roku apgabalâ.