Lufthansa programma uzocmumiem

Ja mums jau ir savs bizness, mçs droði vien zinâm, ka daudzas situâcijas var palîdzçt mums strâdât ar specializçtu programmatûru. Uzòçmumi, kas iesaka programmçt, atbrîvo laukumâ daudz labu produktu, kas mums darîs visu.

Uzòçmumiem paredzçtâ programma bieþi vien satur arî labu produktu paketes. Galvenokârt ðâdâ paketç mçs varam iegût, piemçram, noliktavu programmu, kas ïaus mums noteikt, cik daudz mums ir tiesîbas noteiktâ stâvoklî, ïauj pârvaldît mûsu resursus kopumâ, bez nepiecieðamîbas manuâli skaitît visu. Ðâda iepakojuma pasûtîjums parasti ietver arî rçíinu piesûtîðanas pieteikumu. Iespçjams, tas ir viens no svarîgâkajiem produktiem, kas bieþi vien ir apvienoti ar noliktavu programmâm, jo to svarîgâ konverìence bieþi vien ir vienâda. Ja mçs esam mûsu kompânija, rçíini râda aiz mums gandrîz visu laiku, mçs saòemam daþus, atklâjam jaunus. Rçíinu izsniegðana manuâli tagad ir praktiski nepraktiska, jo pçdçjais, ka ðâds darbs vienkârði patçrç vairâk laika, tas ir arî ïoti pârdomâti.Uzòçmumiem paredzçtâs programmas bieþi vien arî „pârvalda” uzskaiti par mums, aprçíinot izmaksas, zaudçjumus, peïòu - mums ir tikai atbilstoðu datu ievieðana - pârçjais ir programma.

Pasaules globâlâs datorizâcijas laikmetâ dzîves otrajâs daïâs ir vçrts izmantot paðreizçjos ierîèu standartus. Bieþi vien uzòçmçjdarbîbas jomâ mçs esam ieinteresçti pilnîgi nevajadzîgâ laikâ, ko mçs varçtu veltît daudzâm daþâdâm jomâm. Laika trûkums savas darbîbas vadîbâ bieþi vien ðobrîd tiek apkaunots ar ðo ierîèu modeli - nebûsim pârsteigts, ka funkcijâ, kas mums vçl nav, nav kaut ko dîvainu, ja mçs joprojâm esam kontos. Vçl viens ieguvums ir tas, ka mçs pçc daudzâm darba stundâm bieþi iesaistâmies visu veidu formalitâtçs, tas ir, kïûda nav vienkârða. Projekts ir organizâcija, kas kalpo visam periodam saskaòâ ar konkrçtu skriptu, iespçjas, ka ðis projekts tiks veikts, ir daudz mazâkas.