Optisko un mehanisko elementu mikroskopa konstrukcija

Internets ir revolutionized cilvçku dzîvi. Diemþçl papildus daudzâm neapstrîdamâm priekðrocîbâm, piemçram, uzreiz nonâkot konkrçtâ apgabalâ, pastâv daudzi draudi. Viens no lielâkajiem ir interneta atkarîba.

Tiek lçsts, ka lîdz pat 20% datoru lietotâju var pierast pie tâ. Paðlaik tîklâ ir tikai viena no ierîcçm. Mûsdienâs visbieþâk atkarîba ir internets. Papildus nosaukumam "interneta atkarîba" ir viegli atrast tâdus terminus kâ tîkla alkoholisms, tîkla atkarîba, kibernoziegums, interneta holisms, interneta atkarîba, infoholisms, atkarîba un atkarîba no datora. Katrs no minçtajiem terminiem raksturo valsti, kas balstâs uz ilgu interneta lietoðanas stundu, kas ietekmç darbinieku starppersonu, psiholoìiskâ, sociâlâ, ìimenes un ekonomiskâ grupâ. Cilvçki, kurus skârusi ðî neiespçjamâ negadîjuma situâcija, joprojâm ir pieteicies bûvniecîbâ un joprojâm dzîvo virtuâlajâ realitâtç, aizmirstot par pasauli, kurâ tie ir, piemçram, dienas laika uzlaboðana.

Kâ palîdzçt personai, kas ir atkarîga no interneta? Pirmkârt un galvenokârt, ðî vienuma vçrtîbu nedrîkst novçrtçt par zemu. Visatbilstoðâkâ pieeja ir visaptveroða interneta atkarîba un uzòemðana Krakovâ. Mûsu speciâlisti palîdzçs narkomânam mainît veidu, kâdâ izmantojat paðreizçjâs metodes. Daþos gadîjumos pacientam ir nepiecieðams atdalît no datora, kas savienots ar internetu. Daþu speciâlistu izstrâdâtâ terapija dos atkarîgajam iespçju atgriezties bieþajâ dzîvç.