Programmas kas atbalsta akciju tirgu

Enova programmatûra tiek nodota ERP (Enterprise Resource Planning grupai, ti, programmas, kas atbalsta vârda un uzòçmuma resursu pârvaldîbu. Tâs raþotâjs ir Soneta Sp. z o.o. Ðis pieteikums ir pieejams modulârâ mçrogâ. Katrs no viòiem maksâ par jaunu uzòçmuma darbîbas jomu (rçíinu sagatavoðana, algu norçíini, personâla vadîba, grâmatvedîba, pârdoðana, noliktava, parâdu piedziòa uc. Programmatûru var saòemt no Krakovas pilnvarotâ partnera.

Enova programma ir daudz efektîvâka. Tas labi darbojas ar profesionâlu programmatûru un citâm darbîbas metodçm. Dany ir paredzçts vieglajiem un vidçjiem uzòçmumiem daþâdâs nozarçs. Tâs darbîba ir ïoti vienkârða, pateicoties skaidram grafiskam interfeisam. Otra un eleganta apmâcîba tâs lietoðanâ nav nepiecieðama.Enova programmatûra sniedz jums biznesa piedâvâjumu komfortabli. ir çrts un pastâvîgs risinâjums. Ja rodas kâdas problçmas ar pakalpojumu, varat sazinâties ar raþotâju vai pilnvarotu pârstâvi, kurð pieòems visus jautâjumus. Turklât licences lîgums nodroðina klientam piekïuvi "jaunajai tâlruòa lînijai" ar ârstiem (5 dienas nedçïâ.Enova programma mûsu tirgû darbojas kopð 2002. gada, un ðogad ir guvusi aptuveni 6500 iestâþu un uzòçmumu uzticîbu. Viòð tika apbalvots arî ar 2011.gada Inovâciju un Grand Prix CRM 2007.Ðî sistçma laika gaitâ pielâgo zinâmâ uzòçmuma vajadzîbas. Tâ paplaðinâðanai nav nepiecieðamas izmaiòas, migrâcijas iespçjas un bâzes komunikâcija. Enova uzglabâ datus par visu uzòçmuma darbîbas laiku. Tiek apmainîts tikai viens programmas elements.Izveidota Soneta un îpaða programmatûras versija nodokïu konsultâciju un grâmatvedîbas birojiem. Pateicoties tam, vîrieðiem ir atïauts apkalpot grâmatvedîbas lielumu, pamatojoties uz vienreizçjiem maksâjumiem un uzòçmçjdarbîbas grâmatâm.