Putekiu savaccjs seja

Pieprasot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdu putekïu savâcçju ir diezgan daudzas metodes. Pirmâ veida putekïu savâcçji ir nosçdinâðanas kameras. Tie ir smaguma putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas un kas ir ierîkoti, lai pielâgotos putekïu kolektors ar gravitâcijas kriðanas uz apakðâ putekïu separators, un attîrîtu gâzi, kas ir viegli nicer tiek padots uz augðçjo daïu no ðâda mitro elektrostatisko uztvçrçju izmantoðana. Ðî putekïu savâcçja standarta svarîga iezîme ir iespçja noòemt karstos putekïus.

Cits rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tiem ir raksturîgs fakts, ka ðâdas organizâcijas darbojas populârâ un tâm ir daudz vienkârðota konstrukcija. Tomçr jâatzîmç, ka to efektivitâte nav veselîga. Tâtad taisnâkos raþoðanas uzòçmumos viòi nedarbojas.Vçl viens modelis ir filtrçðanas atdalîtâji. Ðajâ ðíîdumâ filtrçjiet putekïu savâcçjus, lai piesâròotu alkoholu pârvadâtu piemçroti audumi. Pçdçjâ apstrâdç piesâròotâji paliek pie auduma, un attîrîta gâze plûst. Ðâdiem putekïu savâcçjiem ir raksturîga ïoti plaða efektivitâte. Tâpçc viòi strâdâ arî lielâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts atzîmçt, ka rûpnieciska putekïu ieguve ir norâdîta katrâ darba namâ, kur tiek emitçti daþi gaisa piesâròotâji. Tomçr ir vçrts domât, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir ârkârtîgi bagâti, un mums vajadzçtu pielâgot mûsu putekïu savâcçju darbam, kas veikts rûpnîcâ. Jums vajadzçtu izlasît par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai jûs varçtu galîgi izlemt, cik tâlu jums vajadzçtu izlemt. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt atðíiras no tîrîðanas efektivitâtes. Tâdçï ðie putekïu savâcçji, kas ir mazliet svarîgâki ar stabilitâti, bûs daudz efektîvâki. Tajâ paðâ laikâ svarîgs ir rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts pieredzçt uzòçmumus ar labiem atzinumiem. Pçdçjais padoms ar garantiju netiks sabojâts rûpnieciskajâ putekïu savâcçjâ, ko esam iegâdâjuðies.