Rathodanas uzocmumiem pasaulc

Mûsdienâs katram dinamiski uzlabojoðam uzòçmumam, jo îpaði raþoðanas uzòçmumam, ir nepiecieðama îpaða reklâmas sistçma un uzòçmumâ izveidotâs iespçjas. Uzòçmumi veic divkârðu un trîskârðu darbîbu, lai to izdarîtu vispiemçrotâkajâ veidâ un tikpat efektîvi. Tas atvieglo informâcijas sistçmu ievieðanu. Tas nav tik populârs, kâ tas, iespçjams, ir agrâk.

Sistçmas integrâcijaInformâcijas sistçmu ievieðanai ir jâievçro noteikti standarti un principi. Ðâdâm sistçmâm jâbût savienotâm un pielâgotâm klientiem un vîrieðiem. Informâcijas apmaiòai vajadzçtu beigties nevainojami, kas tagad ir iespçjama saskaòâ ar STEP standartu.Uzòçmumam joprojâm ir jârisina konkrçti ðíçrðïi, lai datorsistçmu ievieðana tiktu veiksmîgi slçgta. Ir pçdçjie ðíçrðïi: ekonomiskâ, tehniskâ, organizatoriskâ un sociâlâ.

barjerasRunâjot par ekonomisko barjeru, ir jâapzinâs, cik lielas ir izmaksas, kas tai bûtu jâîsteno, lai IT sistçmas veiksmîgi ieviestu. Ja tie ir uzòçmumam pârâk svarîgi, ir vçrts apsvçrt, tas ir, negaidiet ar ðâdu ieguldîjumu, kamçr ekonomiskie pasâkumi nebûs noderîgi visu ðâdu sistçmu ievieðanai. No otras puses, tehniskais ðíçrslis ir saistîts ar atbilstoðu infrastruktûru un konkrçtas programmatûras un aparatûras ievieðanu. Ja ðie elementi nav izpildîti, IT sistçmu îstenoðana ar integritâti nebûs veiksmîga. Vçl viens ðíçrslis - organizatoriskais - rçíinâs ar to, ka uzòçmuma organizatoriskâ struktûra nav pielâgota izvçlçtajai sistçmai. Pçdçjais ðíçrslis ir sociâlais ðíçrslis - darbinieku pretestîba attiecîbâ uz apmaiòu un citiem íermeòa principiem.Ïoti specifisku iemeslu dçï IT sistçmu ievieðana uzòçmumâ nav acîmredzama un sareþìîta. Tas ir jâanalizç, vai uzòçmums paðlaik pastâv tâdâ attîstîbas laikâ, ka tas risinâs visus ðíçrðïus un problçmas ar pçdçjiem saistîtajiem.