Stradajiet uochow veikala

Pastaigas veikalâ, kurâ viòð var nokïût sareþìîtâs situâcijâs, kas saistîtas ar eksploziju, ir vçrts novçrtçt bîstamîbas risku. Viòi palîdz jaunâkajos tiesîbu aktos, kas nodroðina noteiktu tehnoloìiju izmantoðanu, kas mazina apdraudçjumu. Arî to ierîèu tehniskâ dokumentâcija, ar kurâm jums jâdarbojas, uzlabo droðîbu.

Ðâdam dokumentam ir norâdîjumi par to, kâ pareizi izmantot konkrçtu rîku un - kas ir svarîgi - kâ to darît droði. Vçl viens aspekts, kas palielina iekârtas droðîbu, ir atbilstoðas apmâcîbas îstenoðana ðajâ jautâjumâ. Darbinieks, kurð bûs pârliecinâts par briesmâm, ko viòð uzòemas ar grâmatu îpaðos apstâkïos, bûs piesardzîgâks, bet neuzòemas lielu kïûdu. Jâatzîmç, ka darba devçjam ir jâizmanto aizsardzîba pret eksploziju. Viòa pirmais uzdevums ir analizçt apdraudçjumu, kas ir palîdzçt izvçlçties labus raþoðanas vietas nodroðinâðanas veidus un noteikt vietas, kur viòð var sasniegt ðâdas briesmas. Veiksmîgi, kad tiek izmantotas ierîces, kas rada sprâdziena risku, tâm jâbût noteiktâm apliecîbâm, kas apliecina to droðîbu. Un to tehniskais lîmenis ir bieþi jâpârbauda, un, ja rodas kïûme, ierîci nedrîkst izmantot. Joprojâm uzòçmumâ jâbût ieceltai personai ar papildu kvalifikâciju, kas aizsargâ pret sprâdzienu. Gadîjumâ, ja tâ nav ðâda vienîba, tâ bûtu jâsaòem no tehniskâs konsultâcijas uzòçmuma, kam ir eksperti ðajâ jomâ, pakalpojumi. Ir arî vçrts izveidot ârkârtas rîcîbas plânu. Kas bûtu jârada situâcijâ, kas jau ir nonâkusi sprâdzienâ. Ir svarîgi izraudzîties konkrçtus darbiniekus par uzdevumiem, kas tiem bûtu jâveic ðajâ lietâ, lai visi zinâtu, ko plâno darît.