Uwirszczynska vientuliba

Ikdienas dzîves grûtîbas parasti liek mums briesmîgâ noskaòojumâ. Mçs jûtamies vientuïi, mçs neesam apmierinâti, bieþi mçs uzskatâm, ka mçs vairs nespçjam tikt galâ ar izvçlçtajiem jautâjumiem, un mums ir grûti parâdît to mûsu ìimenei, no kuras mçs bieþi nevçlamies uzvarçt. Ðíirðanâs no visbieþâk sastopamajâm problçmâm, kuras mçs redzam un nonâkam arvien bieþâk, ir ðíirðanâs.

Bez pçdçjâ iemesla, kas bija laulîbas sabrukuma cçlonis, partnera nodevîba vai sajûta, kas jau ir nodedzinâta, ðâdi lçmumi mums joprojâm ir grûti, pat ja mçs zinâm, ka tie mums ir labi. Gadîjumâ, ja laulîbas ir bçrni, jo îpaði pilnâ situâcijâ, tâs ir tikai tâs. Sabiedrîbai ir arî cilvçki, kas ir ðíîruðies, kad kâds cits vai sliktâks. & Nbsp; Visbeidzot, viedoklis par ðíirðanos vienmçr ir mazâk vai vairâk stigmatizçts viòu paðu dzîvç. Ðâdâs lietâs ir vçrts izmantot profesionâïu uzmanîbu, tâpçc ðodienas panâkumos bûs atbilstoðs psihologs Krakova. Mçs domâjam, ka pat saruna ar interesantâko draugu mûs neaizstâs ar psihologu. Tomçr jûs pazîstat mûs, bet neòem vçrâ mûsu labos ienâkumus, un tie parasti nav objektîvi. Lai gan viòu nodomi, protams, ir vislabâkie, tâpat arî pieredzç, kas izpauþas visâ savâ dzîvç, ir vçrts ar viòiem vçrsties ar tâdas personas palîdzîbu, kura spçs mûs apzinâties noteiktas situâcijas, palîdzçt mums tikties un beigties ar viòiem galâ. Lai atrastu labu psihologu, mçs varam izmantot komandas vai viedokïus, ar kuriem mçs varam konsultçties tîmekïa vietnçs. Uzmanieties, lai nejûtos neçrti, apmeklçjot mûsu terapeitu. Ir svarîgi sevi pierâdît, ka vizîte mums palîdzçs beigâs, tâpçc bûtiskâkâ sastâvdaïa ir godîga. Ir vçrts runât par visu, kas mûs sûc un kas mums ir problçma, un ko mçs nevaram risinât. Taèu ðâdâ veidâ terapija var dot vçlamos rezultâtus. Atcerieties, ka psihologs ir ârsts, kurð mûs nenovçrtç un ir paredzçts, lai palîdzçtu mums.