Vacu poiu lapu tulkotajs

Tîmekïa vietne ir katras kompânijas vitrîna, tâpçc tâ ir labi jâiepazîstina, un saturam jâbût lasâmam pasaules lietotâjiem. Ja iespçja ir paredzçta saòçmçjiem pretçjâs valstîs, tad vietne ir viegli lietojama noteiktâ valodas versijâ, îpaði daþâs valodâs.

Pakalpojums bûvniecîbâ ir jâpielâgo katra klienta vajadzîbâm ar îpaðâm vajadzîbâm. Ir vçrts padomât par valodâm, kurâs es pauþu savu piedâvâjumu, lai es to varçtu redzçt ikvienam. Turklât prezentâcija nevar bût nekâdas kïûdas vai izlaidumi, un tâdçjâdi tulkot profesionâïiem.

Ðâdi zîmoli noteikti ietver tos, kas nodroðina tulkojumus tîmekïa vietnç gan no poïu valodas, gan sveðvalodas, un otrâdi. Izmantojot ðâda uzòçmuma palîdzîbu, jums nav jâuztraucas par to, vai tulkotais saturs bûs labi saistîts. Turklât, pat ja lapas saturs tiek uzskatîts par teksta paketi, to var tulkot bez piepûles.

Svarîgi, kad tulkoðanas aìentûrai ir ieteikts ðâds uzdevums, ka tulkotâji òem vçrâ daþâdu tirgus apstâkïu mârketinga mehânismus. Pateicoties tam, konkrçtajâ valodâ tulkotâ lapas saturs neizklausâs ne mâkslîgi, ne kliðeja. Tâdçï to var sadalît faktu, ka priekðlikums bûs iespçjams ne tikai parastajâ valodas versijâ, bet arî mûsdienu versijâ, kurai tas tiks tulkots.

Ja bâze tiks veikta tieði no interneta kartes, tulkotâji òems vçrâ arî saglabâto formatçjumu. Tâpçc ir grûti bez maksas pârvçrst tabulâ vai grafikâ salocîto tekstu vai cita grafiska ekvivalenta apkalpoðanu.

Turklât birojs arî izstrâdâ visu otrâs valodas opcijas HTML faila struktûru, kas ir lîdzîga pçdçjai navigâcijai, kas parâdâs lapâ, kuru plânojat tulkot. Ðajâ veidlapâ, izvçloties citu valodu, varat païauties uz garantiju, ka vietnç nebûs tehnisku problçmu.